Νέα Εκπαιδευτική Πύλη

Η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση :


Η ιστοσελίδα http://edu.stefadouros.gr/ και http://chem.stefadouros.gr θα συνεχίσουν να λειτουργούν για τους παλαιούς μαθητές- σπουδαστές.
Click http://chemedu.stefadouros.gr link to open resource.